Vi skal vise omsorg for andre, for samfunn og miljø, og utøve god forretningsskikk

BÆREKRAFT

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer skal tydeliggjøre hvilke krav som gjelder for Nedigs virksomhet. De handler om hvordan vi skal opptre og hvordan vi skal behandle våre kollegaer, kunder og leverandører. Vi skal vise omsorg for andre og for samfunn og miljø, og utøve god forretningsskikk. Ved å beskrive disse kravene gjør vi det lettere å forstå hvordan vi skal opptre i gitte situasjoner og når vi står ovenfor etiske dilemma. De etiske retningslinjene gjelder for Nedigs fast og midlertidig ansatte, oppdragstakere og innleide som er under vår styring, innleide konsulenter, styremedlemmer og andre tillitsvalgte.

Våre kunder og andre interessenter oppfordres til å anvende og overholde de prinsippene som er i policyen. Vi forplikter våre leverandører og underentreprenører til å anvende og overholde prinsippene vi har satt i retningslinjene. Vi forventer at alle våre forretningsforbindelser, deriblant leverandører og samarbeidspartnere, holder samme standard som oss. Derfor ønsker vi å unngå å samhandle med andre som ikke støtter våre verdier og er villige til å etterleve de samme etiske retningslinjene som oss.

Ledelsens budskap

Nedig starta opp som et lite rådgivnings- og prosjekteringsselskap i 1997. I 2001 ble vi elektroinstallatør, og har vokst jevnt og trutt fram til vi i dag er ca. 65 ansatte. Det er klart at med denne utviklinga følger det også stadig flere krav og et større ansvar. Vi har utvikla arbeidsmetodene og bedriftskulturen vår til en mer bærekraftig og ansvarlig retning. Vi har arbeidsmiljøutvalg, HR og er nylig sertifisert innen ISO 9001, 14001 og 45001. Dette gjør vi for å bidra til at vi følger de krav eksterne interessenter har til oss, og ikke minst for å følge de krav og forventninger vi har til oss selv.

De etiske retningslinjene handler om hvordan vi gjør ting i Nedig, og de skal veilede oss i dilemmaene vi kan møte på i hverdagen. Retningslinjene gir føringer på hva vi forventer og krever av hver enkelt av oss, uavhengig av hvem vi er, hvor vi oppholder oss eller hvilken rolle vi har.

Kompetanse og stolthet skal kjennetegne alt vi gjør
Nedig setter høye etiske standarder for utøvelse av vår virksomhet ved å drive på en økonomisk, miljøbevisst og sosialt ansvarlig måte, slik det er angitt i de etiske retningslinjene. Vi skal opptre på en måte som gjør at hver og en av oss kan være stolte av bedriften og arbeidet vi gjør. Vi har fokus på kompetanse – ikke bare faglig utvikling, men også kunnskap til hvordan verdikjeden vår opptrer og hvordan vi kan påvirke at våre leveranser ikke er resultat av uetiske forhold.

Vi skal være det naturlige valget for våre kunder og ansatte
Kundene våre skal være sikre på at Nedig er en sunn bedrift, som har sakene i orden. De skal være sikre på at vi setter krav og har høye forventninger til oss selv, samt våre samarbeidspartnere og leverandører.

Ved å være lærebedrift har vi også et ekstra ansvar overfor lærlingene våre, for å gi dem en god og trygg start på arbeidslivet. Vi skal veilede dem, vise dem hvordan et anstendig arbeidsforhold skal være og lære dem hvordan de selv kan fatte riktige beslutninger når de står ovenfor etiske dilemmaer.

Styret i Nedig anerkjenner og understreker behovet for at Nedigs ledere, mellomledere og ansatte tar en aktiv rolle i håndteringa av programmet for regeletterlevelse og etikk, og at de fremmer en organisasjonskultur som følger gjeldende lover og sunne etiske prinsipper.

Vår målsetning er å utføre arbeid som våre kunder ønsker, forventer og krever
Vi skal levere tjenestene våre med pålitelighet, effektivitet og nøyaktighet, samtidig som vi skal bidra til nyskapning og finne nye og bedre løsninger. Vi har ambisjoner vi skal strekke oss mot, samt regler vi skal etterleve.

Formålet med de etiske retningslinjene er å forhindre ulovlig og/eller uetisk adferd. Og med det vil vi skape en kultur preget av tillit, ansvarlighet og åpenhet, samt fremme Nedigs rolle som en god samfunnsborger. Hver og en av oss forplikter til å følge disse etiske retningslinjene. Og vi skal hjelpe hverandre, slik at vi sammen lykkes i å sikre selskapets integritet og kultur.

Bjørn Jensen
daglig leder